Home>Disclaimer

Disclaimer

Primair wat SCR (damien Carlsteen) doet, hij voorspelt bijvoorbeeld het gaat morgen wel of niet vriezen, er komt deze maand wel of geen cycloon, het gaat morgen wel of niet sneeuwen, de AEX-index gaat deze week stijgen of dalen, er komt morgen wel of geen tornado in Taxas, de euro/dollar gaat morgen stijgen of dalen, het brood bij winkel X kost volgende week goedkoper.... ik voorspel dingen en vertel niemand dt het zeker. Ook geef ik geen adviezen. Louter voorspel ik alleen dingen en zal nooit een advies geven. Ik mag mijn voorspellingen uiten in Nederland.

Alle aan- en verkoopberichten zijn beslist en nooit bedoeld als adviezen, maar algeheel geldend als entertainment. Oftewel, om theoretisch te volgen! Het is praktijk brengen van de aan- en verkoopmeldingen van Damien kunnen wij nog niet verbieden in Nederland, conform de wet van vrijheid van meningsuiting; artikel 7 van de Nederlandse Grondwet. Het is leuk om te zien of een voorspelling wel of niet uitkomt.

Doch met de (nog) bestaande privileges, ventileert Damien slechts zijn beursvisies en met klem om beslist niemand aan te zetten tot echte aan- en verkopen! Damien Carlsteen is in deze publicist, niets meer of minder; hij ventileert slechts zijn gedachtengoed en/of meldt wat hijzelf gaat doen. Met andere woorden:  mag ik mijn buurman niet vertellen dat ik een nieuwe auto of wasmachine ga kopen? Dit geschrevenen in 'onze' democratische dictatuur der Nederlanden.

Terms of use service supply settlement with the laws of the Netherlands

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De abonnementsperiode loopt vanaf de 'online' aanmelding via internet of anderszins voor de aangegeven periode, tenzij artikel 11 van toepassing is en wordt niet automatisch verlengt.

2. Het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na de 'online' aanmelding via internet of anderszins op rekening van Carlsteen Publications te staan. Indien cliënt / abonnee niet tijdig of niet volledig tot betaling overgaat, dan is terstond het verschuldigde bedrag direct volledig opeisbaar. Tevens is de wettelijke rente plus 5% verschuldigd. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van  cliënt / abonnee waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.
 
3. Carlsteen Publications zal naar beste inzicht en vermogen beurstips c.q. publicaties verstrekken. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Cliënt / abonnee zal de beurstips c.q. publicaties in Nederlands of Engels primair ontvangen per e-mail en/of website kunnen bekijken/ontvangen (via geheim te houden internetadres met eventueel wachtwoord).

4. Het aantal te geven beurstips c.q. publicaties en tijdstippen met betrekking tot voornamelijk beursindex(en) Europa, Verenigde Staten en/of opties, valuta, aandelen, edelmetalen e.d. wordt door Carlsteen Publicaties naar eigen goeddunken en naar beste bedoelingen voor cliënt / abonnee bepaald.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden geheel te wijzigen of aan te vullen, zal Carlsteen Publications ofwel, DamienCarlsteen.com deze aanpassen.

6. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Carlsteen Publications vrij om deze overeenkomst uit te besteden c.q. over te dragen aan een andere (buitenlandse) partij; bedrijf of persoon. Carlsteen Publications zal daarbij zorg dragen voor de beursvoorspellingen, visies ofwel publicaties. Carlsteen Publications mag zich dan van de afwikkeling en administratie verder onthouden omdat deze verantwoordelijkheid is overgedragen.

7. Carlsteen Publications is niet aansprakelijk voor eventueel technische storingen binnen eigen organisatie of bij cliënt / abonnee. Onvolledigheden en/of defecten aan apparatuur en/of software, waardoor beurstips c.q. publicaties cliënt / abonnee niet tijdig kunnen bereiken via e-mail, sms-bericht, fax/telefoon, website of ander communicatiemiddel. De primaire levering is per e-mail.

8. Cliënt / abonnee is verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie, alsmede beurstips c.q. (beurs)voorspellingen, die cliënt / abonnee in het kader van dit abonnement heeft verkregen. Indien cliënt / abonnee de verplichtingen van geheimhouding in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot 5000 euro verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de andere partij Carlsteen Publications op volledige schadevergoeding.

9. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Carlsteen Publications zich de rechten en bevoegdheden voor die cliënt / abonnee toekomen op grond van de Auteurswet. Carlsteen Publications (DamienCarlsteen.com) levert de beurstips, ofwel bedoeld als publicaties (als publicist) en voorspellingen in de ruimste zin des woord, aan maximaal één vermeld e-mailadres, tenzij op vrijwillige basis door Carlsteen Publications. Alle door Carlsteen Publications verstrekte publicaties zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt / abonnee en mogen niet door hem zonder voorafgaande met schriftelijke toestemming van de domeinhouder van DamienCarlsteen.com en/of Carlsteen Publications worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht; in de ruimste zin des woord. Carlsteen Publications behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt / abonnee,  heeft Carlsteen Publications geen enkele verplichting tot restitutie van het abonnementsgeld of andere gedane betalingen.

11. Overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Carlsteen Publications geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Carlsteen Publications niet in staat is de verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld door ziekte of overlijdenssituaties van bloedverwanten.  Carlsteen Publications heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Carlsteen Publications zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij Carlsteen Publications de verplichting heeft tot vergoeding van schade c.q. restitutie van gedane betalingen en/of abonnementsgeld aan cliënt / abonnee.

12. De rechter in de vestigingsplaats van Carlsteen Publications is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Carlsteen Publications het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Alle informatie welke op deze site, per email, fax of sms-bericht etc. beschikbaar wordt gesteld is bij gebruik voor eigen risico. DamienCarlsteen.com (Carlsteen Publications) neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt gepubliceerd per email, fax of sms-bericht of via de website of in welke vorm dan ook. Alle informatie en verstrekte verwachtingen aan cliënt / abonnee wordt zorgvuldig verstrekt, maar Carlsteen Publications kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan. Carlsteen Publications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. 

14. Alle informatie die op deze site wordt geplaatst, evenals de e-mails die worden verzonden, zijn nimmer  bedoeld als een advies, maar is slecht een publicatie. Hoe nauwkeurig ook gedaan, het leidt nooit tot absolute zekerheid. De gepubliceerde signalen zijn dan ook altijd vrijblijvend en indicatief, en absoluut niet bedoeld als advies. Cliënt / abonnee blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een bepaalde aan- of verkoop. Het handelen in futures, opties en turbos kan leiden tot het verlies van de totale inleg en soms zelf tot verlies van meer dan de eigen inleg. Behaalde resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie voor de toekomst. 

15. Cliënt / abonnee ontvangt de publicaties als zijnde uitsluitend gedachtegoed. Zodra Cliënt / abonnee de informatie als advies opvat of advies vraagt, dan wel reclameer of klaagt over de geuite publiciatie(s), is DamienCarlsteen.com (Carlsteen Publications) gerechtigd om zonder teruggave van betaalde gelden, dan wel abonnementsgeld de cliënt / abonnee te schorsen c.q. definitief te verwijderen. DamienCarlsteen.com (Carlsteen Publications) geeft geen adviezen maar doet enkel en alleen in publicaties als publicist.

16. Op deze overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

This site was created April, 25 2007 for entertainment purposes only.

Terms of Use

Please read these Terms of Use carefully before using any of the Web sites operated by Carlsteen Publications. By accessing or using the site DamienCarlsteen.com, you agree to be legally bound by these Terms of Use. If you do not wish to be bound by these Terms of Use, please do not use this site.

Trademarks, Copyrights, and Restrictions
This site is controlled and operated by Carlsteen Publications (CP).

The site - DamienCarlsteen - true CP (Carlsteen Publications)  are created to be both useful and entertaining. All materials on the CP Sites ("Online Materials"), including, without limitation, names, logos, trademarks, service marks, images, illustrations, audio clips, and video clips, are protected by copyrights and other intellectual property rights owned and controlled by Carlsteen Publications or by other parties that have licensed their material to Carlsteen Publications. You may download and retain only a single copy of the Online Materials, solely for your personal, non-commercial use. No Online Material may be copied, reproduced, republished, modified, uploaded, posted, transmitted, distributed in any way, or otherwise used for any purpose without the prior written permission of their respective owners. You may not add, delete, distort, or otherwise modify the contents on the Carlsteen Publications Sites. Any unauthorized attempts to modify any Online Material, to defeat or circumvent our security features, or to utilize the CP Sites for other than their intended purposes are prohibited.

Linked Sites
We have provided links to related sites for your convenience ("Linked Sites"). We do not review or endorse Linked Sites in any way whether or not New Line is affiliated with the sponsors of a site. We are not responsible for the content of Linked Sites or any off-site pages linked to the CP Sites. You access such linked sites and off-site pages at your own risk. It is up to you to take precautions to ensure that such linked sites that you visit and the information you select on them are free of viruses, worms, vermin, trojan horses, and other items of a destructive nature. Visitors to any Linked Sites are urged and expected to abide by the Terms of Use and Privacy Policies of that particular Linked Site.

Submissions to Carlsteen Publications (CP) Sites
You may only use CP Sites and their contents for lawful purposes and in accordance with applicable law and you are prohibited from storing, distributing or transmitting any unlawful material through CP Sites. You may not collect or store personal information regarding other users. You recognize that storing, distributing or transmitting unlawful material could expose you to criminal and/or civil liability. You agree that if a third party claims that material you have contributed to CP Sites is unlawful, you will bear the burden of establishing that it is lawful. You understand and agree that all materials publicly posted (other than by New Line) or privately transmitted on or through CP Sites are the sole responsibility of the sender, not New Line, and that you are responsible for all material you upload, post or otherwise transmit to or through CP Sites.

Any notes, message/bulletin board postings, ideas, suggestions, concepts, or other material submitted to us will become the property of Carlsteen Publications shall be entitled to use such material for any type of use forever, including in any media whether now known or hereafter devised. You agree that any submission you make to us is original with you and accurate. You agree that you will not submit or otherwise publish through the CP Sites any content, or act in any way, which in Carlsteen Publications opinion:
 
(A) may constitute libel, defamation, invasion of privacy, or is obscene, pornographic, abusive, or threatening;
(B) may infringe any intellectual property or other right of any entity or person;
(C) may violate any applicable law or advocates illegal activity;
(D) advertises or otherwise solicits funds or is a solicitation for goods, services, advertisers or sponsors or otherwise 
      engages in commercial activity;
(E) disrupts the normal flow of dialogue or otherwise act in a way which affects the ability of other people to engage in
      real time activities via CP Sites;
(F) includes programs which may contain viruses, worms, trojan horses or other computer code, files or programs 
      designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunication;
(G) includes MP3 format files;
(H) disobeys any policy or regulation established from time to time regarding use of CP Sites or any networks
      connected to CP Sites; or (I) contains links to other sites that contain the kind of content which falls
      within the descriptions set out in (A) to (H) above.

We are not responsible for any material posted on the bulletin boards or in the chat areas conducted on the CP Sites. We will cooperate with any law enforcement authorities and comply with any judicial order requesting or directing us to disclose the identity of anyone posting materials in violation of any applicable federal, state, or local laws. We reserve the right in our sole discretion to remove or disable access to any material posted on or to our site, including without limitation material posted by you to an CP Site message board or chat room if we believe that material violates any of the above policies or infringes any intellectual property rights. Furthermore, if we believe in our sole discretion that you have violated any of the terms of these Terms of Use, including specifically but without limitation by posting or providing links to material which infringes intellectual property rights, we reserve the right to terminate your access to the CP Sites.
 
DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIABILITY
YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE CP SITES, THE ONLINE MATERIALS, AND ANY PRODUCTS OR SERVICES PURCHASED ON THE CP SITES IS AT YOUR SOLE RISK. ALL ONLINE MATERIALS AND THE PRODUCTS AND SERVICES OFFERED ON THE CP SITES ARE PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, CARLSTEEN PUBLICATIONS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. NEITHER NEW LINE, NOR ITS AFFILIATED AND SUBSIDIARY COMPANIES, NOR THEIR RESPECTIVE VENDORS, AGENTS OR EMPLOYEES, NOR ANY PERSON INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CARLSTEEN PUBLICATIONS WEB SITES WARRANT THAT THIS SITE WILL BE AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT CARLSTEEN PUBLICATIONS OR THE SERVER THAT MAKES THEM AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. THE MATERIAL THAT YOU MAY READ ON CARLSTEEN PUBLICATIONS WEB SITES IS PROVIDED FOR ENTERTAINMENT AND PROMOTIONAL PURPOSES. CARLSTEEN PUBLICATIONS DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATION REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE MATERIAL IN CARLSTEEN PUBLICATIONS WEB SITES OR LINKED SITES IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE. CARLSTEEN PUBLICATIONS MAKES NO WARRANTIES THAT YOUR USE OF THE MATERIALS, INFORMATION, SOFTWARE, FACILITIES, SERVICE OR OTHER CONTENT IN CARLSTEEN PUNBLICATIONS SITES WILL NOT INFRINGE THE RIGHTS OF OTHERS AND CARLSTEEN PUBLICATIONS ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ERRORS OR OMISSIONS IN SUCH MATERIALS, INFORMATION, SOFTWARE, FACILITIES, SERVICES OR OTHER CONTENT OF CARLSTEEN PUBLICATIONS SITES. IF APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OF SOME OR ALL OF THE ABOVE IMPLIED WARRANTIES TO APPLY TO YOU, THE ABOVE EXCLUSIONS WILL APPLY TO YOU ONLY TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING DISCLAIMER, YOU EXPRESSLY AGREE THAT CARLSTEEN PUBLICATIONS, ITS AFFILIATED AND SUBSIDIARY COMPANIES, AND THEIR RESPECTIVE VENDORS, AGENTS, EMPLOYEES, AND ANY PERSON INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CARLSTEEN PUBLICATIONS WEB SITE SHALL NOT BE LIABLE FOR: (A) ANY CLAIMS, LIABILITY, OR DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, ACTUAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM YOUR PURCHASE OF ANY PRODUCT OR SERVICES ON THE CP SITES OR FROM YOUR USE OF ANY ONLINE MATERIALS; (B) YOUR USE OR INABILITY TO USE OR ACCESS THE CP SITES; OR (C) DEFECTS, DELAYS IN OPERATION, TRANSMISSION FAILURE, OR OTHER FAILURE OF PERFORMANCE ON THE CP SITES OR THE INTERNET. IF APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OF SOME OR ALL OF THE ABOVE LIMITATIONS OF LIABILITY TO APPLY TO YOU, THE LIMITATION WILL APPLY TO YOU ONLY TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WE DO NOT ENDORSE ANY MATERIAL, INFORMATION OR OPINIONS INCLUDED AND/OR EXPRESSED IN OR ON THE BULLETIN BOARDS, IN THE CHAT AREAS OR OTHER FORUMS CONDUCTED ON THE CP SITES ("FORUMS") AND WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING SUCH MATERIAL, INFORMATION OR OPINIONS. WE DO NOT UNDERTAKE TO MONITOR OR REVIEW FORUMS, AND THE CONTENT OF FORUMS IS NOT THE RESPONSIBILITY OF CARLSTEEN PUBLICATIONS. CARLSTEEN PUBLICATIONS MAY REMOVE OR MODIFY ANY CONTENT WITHOUT NOTICE OR LIABILITY AT ANY TIME IN ITS SOLE DISCRETION. ANY USE OF ANY NL SITE OR THE FORUMS WILL BE AT YOUR OWN RISK AND WILL BE SUBJECT TO THE DISCLAIMERS AND LIMITATION ON LIABILITY SET OUT ABOVE.
 
Indemnification
You will indemnify and hold harmless Carlsteen Publications, its parent, affiliated and subsidiary entities, and the successors, licensees, assigns, officers and directors of each from and against any and all claims, losses and damages (including reasonable attorney's fees) constituting and arising out of a breach of any of the provisions of these Terms of Use, including without limitation from your placement or transmission of any content onto Carlsteen Publications servers, and/or from any and all use of any CP Sites.

Governing Law
These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the country of the Netherlands without regard to its provisions regarding conflicts of law. You agree to submit to the exclusive jurisdiction of the federal, state, and local courts located within the country of the Netherlands. If any provision of these Terms of Use is unlawful, void, or unenforceable, it will not affect the validity and enforceability of any other provision. These Terms of Use set forth the entire agreement regarding all of the matters discussed herein. Because these Terms of Use are subject to change and you will be legally bound by such changes, you should periodically visit this section to review the current Terms of Use. We reserve the right to terminate this agreement at any time without notice for any reason. These Terms of Use were last updated on April 25, 2007.